مجوزها

مجوزها

پروانه فعالیت 4 ساله تشکل مردم نهاد

جهت فعالیت در سطح ملی از وزارت کشور
به شماره ۴۲۴۱۹ تاریخ صدور ۱۴۰۲/۰۳/۰۶

پروانه فعالیت ۲ ساله تشکل مردم نهاد

جهت فعالیت در سطح ملی از وزارت کشور
به شماره ۲۱۴۵۱۹ تاریخ صدور ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

تصویب نامه فعالیت در سطح ملی

از وزارت کشور به شماره ۲۳۹۷۹۶
به تاریخ صدور ۱۳۹۷/۱۲/۲۲