همیار خیر

همیار خیر

نام
YYYY dot MM dot DD
جنسیت
وضعیت تاهل
آیا تمایل به پرداخت مستمر دارید؟
آیا داوطلب بنیاد سپاس می باشید؟
آیا کارگاه قدرت لحظه حال را شرکت کرده اید؟
نحوه آشنایی شما با بنیاد سپاس