پروژه ها

پروژه ها

پروژه و پویش های جاری بنیاد سپاس

کلیه فعالیت های بنیاد سپاس در سه دپارتمان عشقحکمت، عشقخدمت و عشقطبیعت بصورت کاملا داوطلبانه انجام می‌گیرد.
ما در راستای رسالت توسعه‌ی فرهنگ عشق‌ ورزیدن و خدمت داوطلبانه، با ارتقاء آگاهی و توانمندسازی در جوامع هدف به جذب و پرورش سرمایه‌ی انسانی داوطلب‌، منابع مالی و غیرمالی از شهرها و استان‌های برخوردار پرداخته
و سپس تخصیص و توزیع آن خدمات و منابع از طریق پروژه‌های توانمندساز اجتماعی، احیاء آب و محیط‌زیست و توسعه‌ی پایدار جوامع محلی و …  به استان‌های کم‌برخوردار و روستاهای مرزی صورت می‌گیرد.