پروژه پویش رهایی

پروژه پویش رهایی

پویش رهایی
شناسایی و آزادسازی مادران و پدران زندانی جرایم غیرعمد مالی در شهرستان‌ها و پی‌جویی اشتغالشان پس از آزادی مسئولیت اجتماعی سازمانی (CSR)
  • فعال در اجرای پروژه‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی و سازمانی
  • بازوی اجرایی شرکت‌های مسئولیت اجتماعی سازمانی و ترویج فرهنگ کار داوطلبی (CSR)
طراحی و پیاده‌سازی پروژه‌های اختصاصی‌سازی‌شده و متناسب با اهداف کسب‌وکارها از جمله برندیگ نگهداشت منابع انسانی و…