پویش سپاسداری

پویش سپاسداری

پویش سپاسداری

تهیه و توزیع غذای گرم، بسته های معیشتی ، توزیع اقلام و وسایل مورد نیاز در مناطق کم برخوردار