دپارتمان آموزشی (عشقُحکمت)
دپارتمان آموزش بنیاد سپاس از مهر ماه ۱۳۹۴ فعالیت خود را با هدف آموزش مسؤلیت اجتماعی و توسعه سلامت روان در حوزه فردی و اجتماعی آغاز کرد. این دپارتمان در راستای رسالت آموزشی خود یعنی «آموزش برای همه در همه جا » کارگاه قدرت لحظه حال را طراحی کرده است. این کارگاه آموزشی- تجربی شامل مهارت های حضور درمانی همراه با تمرین ذهن آگاهی میباشد،شرکت‌ کنندگان در این کارگاه‌ بر اساس روش مایندفولنس، وانجام تمرین ها موفق به شناخت و کاهش کارکرد غیرارادی ذهن شده و زمینه کنار آمدن با شرایط زندگی و موفقیت در آن را مییابند. هچنین این آموزه‌ها به صورت سیستم آموزش پاک (‌دهش‌) اداره می‌گردد.