گزارشات مالی و عملکرد

گزارشات مالی و عملکرد

گزارش عملکرد جامع و کارنامه فعالیت چهارساله از 1398-1401 
کارنامه و گزارش عملکرد

جهت مشاهده گزارش عملکرد سال 1401 اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده گزارش عملکرد سال 1400  اینجا کلیک کنید​.

جهت مشاهده گزارش عملکرد سال 1399 اینجا کلیک کنید​.​

جهت مشاهده گزارش عملکرد سال 1398 اینجا کلیک کنید​.

گزارشات مالی و حسابرسی

جهت مشاهده گزارش حسابرسی سال 1401 – اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده گزارش حسابرسی سال 1400 – اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده گزارش حسابرسی سال 1399 – اینجا کلیک کنید